คณะกรรมการ/อนุกรรมการ

คณะกรรมการบริหาร

  1. คณะกรรมการบริหาร
  2. ข้อมูลการเข้าประชุมของคณะกรรมการ

คณะอนุกรรมการ

  1. คณะอนุกรรมการพิจารณาโครงการวิจัยและพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยการเกษตร
  2. คณะอนุกรรมการผลักดันผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์
  3. คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผล
  4. คณะอนุกรรมการกฎหมาย
  5. คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล
  6. คณะอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร รอบปีที่ 3
  7. คณะอนุกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร