รายชื่อคณะกรรมการ

ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ประธานกรรมการ

นายอนันต์ สุวรรณรัตน์
ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม
ผู้แทนปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

กรรมการ

ดร. ณัฐพล ณัฏฐสมบูรณ์
ปลัดกระทรวงพาณิชย์

กรรมการ

นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร
รองผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้แทนปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

กรรมการ

ดร. จุฬารัตน์ ตันประเสริฐ
นางสาวสุกัญญา ธีระกูรณ์เลิศ
นายสมหมาย เตชะศิรินุกูล
ดร. วีระชัย นาควิบูลย์วงศ์
รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

ที่ปรึกษาคณะกรรมการ

นายสมหมาย ลักขณานุรักษ์
นายชวลิต ชูขจร
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร

กรรมการและเลขานุการ

ดร. สุวิทย์ ชัยเกียรติยศ