เบอร์ติดต่อภายใน

หากท่านต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อ โทร 0-2579-7435 ในวันและเวลาทำการ (วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 16.30 น. )

หน่วยตรวจสอบภายใน
สำนัก/กลุ่มงาน เบอร์ติดต่อ
หน่วยตรวจสอบภายใน 2101
สำนักสนับสนุนงานวิจัย
สำนัก/กลุ่มงาน เบอร์ติดต่อ
งานสนับสนุนการวิจัยด้านพืช 1304
งานสนับสนุนการวิจัยด้านสัตว์เศรษฐกิจ 3206
งานสนับสนุนการวิจัยด้านอาหาร 1307
งานสนับสนุนการวิจัยด้านสมุนไพร 3207
งานสนับสนุนการวิจัยด้านทรัพยากรการผลิตและโครงการพิเศษ 3211
งานบริหารทั่วไป 3213
สำนักส่งเสริมการใช้ประโยชน์
สำนัก/กลุ่มงาน เบอร์ติดต่อ
สำนักส่งเสริมการใช้ประโยชน์ 3311,3310
สำนักพัฒนาบุคลากรวิจัย
สำนัก/กลุ่มงาน เบอร์ติดต่อ
สำนักพัฒนาบุคลากรวิจัย 3614
สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนัก/กลุ่มงาน เบอร์ติดต่อ
สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ 2201,2202
กลุ่มงานผู้อำนวยการสำนักงาน
สำนัก/กลุ่มงาน เบอร์ติดต่อ
กลุ่มงานผู้อำนวยการสำนักงาน 3613,3618
สำนักนโยบายและแผน
สำนัก/กลุ่มงาน เบอร์ติดต่อ
สำนักนโยบายและแผน 3105
สำนักบริหาร
สำนัก/กลุ่มงาน เบอร์ติดต่อ
งานพัสดุ 1206,1207
งานบัญชี 1202,1213
งานการเงิน 1209,1216
งานบริหารทรัพยากรบุคคล 1210
งานสารบรรณและงานบริหารทั่วไป 0
สำนักกฎหมาย
สำนัก/กลุ่มงาน เบอร์ติดต่อ
งานนิติการ 2301