ผู้บริหาร

ผู้อำนวยการสำนักงาน

Team

ดร.สุวิทย์ ชัยเกียรติยศ

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร

รองผู้อำนวยการสำนักงาน

Team

นางสาวกุลวรา โชติพันธุ์โสภณ

รองผู้อำนวยการสำนักงาน

Team

นางสาวศิริกร วิวรวงษ์

รองผู้อำนวยการสำนักงาน

ที่ปรึกษาประจำสำนักงาน

Team

นางพรรณพิมล ชัญญานุวัตร

ด้านการบริหารของสำนักงาน

Team

นางสุรภี กีรติยะอังกูร

ด้านการสนับสนุนโครงการวิจัยเชิงสาธารณะและเชิงนโยบาย

Team

นายวิทยา อธิปอนันต์

ด้านการสนับสนุนโครงการวิจัยและพัฒนาบุคลากรวิจัยการเกษตร

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

Team

นางสาวพรทิพย์ ปิ่นภู่

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

ผู้อำนวยการสำนัก / กลุ่มงาน

Team

นางสาวสมหญิง ธีรเดช

สำนักผู้อำนวยการและสื่อสารองค์กร

Team

นางสาวลัดดา ยาวิรัชน์

สำนักนโยบายและแผน

Team

นางสาวสุรีรัตน์ อยู่เกิด

รักษาการ สำนักบริหาร

Team

นางสาวปิยธิดา ถิระรณรงค์

สำนักสนับสนุนงานวิจัย

Team

นางสาวภาวดี ใจเอื้อ

สำนักส่งเสริมการใช้ประโยชน์

Team

นางสาวประวีณา อินทร์ยิ้ม

สำนักพัฒนาบุคลากรวิจัย

Team

นายพัชโรภาส เหลืองวิไล

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ