knowledge.php
- A +

กิจกรรม

สวก. ร่วมกับ กรมส่งเสริมการเกษตร จัดอบรม “การพัฒนากระบวนการผลิตและการประยุกต์ใช้ข้าวเม่าเพื่อประโยชน์เชิงสุขภาพ”

เมื่อวันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2560 สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. ร่วมกับ กรมส่งเสริมการเกษตร จัดฝึกอบรม เรื่อง “การพัฒนากระบวนการผลิตและการประยุกต์ใช้ข้าวเม่า เพื่อประโยชน์เชิงสุขภาพ" ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อส่งเสริมผลักดันให้เกษตรกร และกลุ่มแม่บ้านวิสาหกิจชุมชน นำองค์ความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ต่อยอดในเชิงธุรกิจ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนต่อไป ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายวีระศักดิ์ อัตถไพศาล ผู้จัดการงานวิจัยด้านอาหาร สวก. เป็นประธานเปิดการอบรม พร้อมมอบแนวทางให้แก่ผู้เข้าอบรม จำนวน 57 ราย