knowledge.php
- A +

กิจกรรม

สวก.จัดโครงการฝึกอบรม เรื่อง “กฎหมายคุ้มครองพันธุ์พืชในปัจจุบันกับทิศทางงานวิจัยในอนาคต”

เมื่อวันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2560 สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.) ได้จัดโครงการฝึกอบรม เรื่อง “กฎหมายคุ้มครองพันธุ์พืชในปัจจุบันกับทิศทางงานวิจัยในอนาคต” ขึ้น ณ ห้อง Angela ชั้น 2 โรงแรม Best Western Plus แจ้งวัฒนะ โดยมี นางพรรณพิมล ชัญญานุวัตร ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม

สำหรับวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรมเพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เตรียมความพร้อมในการรับมือกับพันธุ์พืชใหม่ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และเป็นการพัฒนางานให้สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองพันธุ์พืชได้อย่างเหมาะสม ทั้งนี้ มีนักวิจัยและผู้เกี่ยวข้องกับการวิจัยเรื่องพืชเข้าร่วมการฝึกอบรมกว่า 30 คน