knowledge.php
- A +

กิจกรรม

สวก. ร่วมกับ TCELS จัดกิจกรรมเดินหน้าขับเคลื่อนงานวิจัยด้านชีววิทยาศาสตร์สู่ธุรกิจและการลงทุน ครั้งที่ 2

วันที่ 26 พฤษภาคม 2560 สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ร่วมกับศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (TCELS) จัดกิจกรรมการจับคู่ธุรกิจ “การส่งเสริมนวัตกรรมชีววิทยาศาสตร์ด้วยการลงทุน” ครั้งที่ 2 ขึ้น เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนงานวิจัยและเทคโนโลยีชีวภาพทางด้านชีววิทยาศาสตร์ รวมทั้งการพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมด้านชีววิทยาศาสตร์ และส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา ต่อยอดไปสู่การผลิตผลิตภัณฑ์หรือบริการ ที่พร้อมออกสู่ตลาดธุรกิจ อีกทั้งเป็นการสร้างโอกาสพัฒนาโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคการศึกษา ภาคธุรกิจและประชาชน ให้กับประเทศในการวิจัยนวัตกรรมด้านชีววิทยาศาสร์ ตอบรับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ณ ห้องฟังก์ชั่นซิก ชั้น 6 โรงแรมสยาม แอท สยาม ดีไซน์ โฮเทล ปทุมวัน กรุงเทพฯ