knowledge.php
- A +

กิจกรรม

สวก. ผลักดันผลิตภัณฑ์อาหารจากทุนวิจัย สู่ ผลสำเร็จในงาน “Thaifex 2017 – World of Food ASIA 2017”

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 คณะผู้บริหารสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. นำโดย นางพรรณพิมล ชัญญานุวัตร ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร เข้าร่วมงานจัดแสดงสินค้าผลิตภัณฑ์อาหารผลสำเร็จจากงานวิจัยที่ สวก. ให้การสนับสนุนทุนวิจัยในงาน “Thaifex 2017 – World of Food ASIA 2017” ภายใต้แนวคิด “เครือข่ายนวัตกรรมอาหาร เพื่ออนาคตเกษตรกรไทย” เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์พร้อมเปิดตัวเทคโนโลยีด้านผลิตภัณฑ์อาหารให้แก่ผู้ประกอบการกลุ่มเป้าหมายที่สนใจเจรจาธุรกิจเพื่อรับถ่ายทอดเทคโนโลยี พัฒนากระบวนการผลิตอาหารตั้งแต่วัตถุดิบจนถึงการแปรรูปให้มีผลผลิตสูง มีคุณภาพมาตรฐานและความปลอดภัย รวมถึงพัฒนาวัตถุดิบจนถึงผลิตภัณฑ์อาหารที่มีอยู่แล้วในชุมชนให้มีคุณภาพ ปลอดภัย มีคุณค่าทางโภชนาการ

ปัจจุบัน สวก. ให้การสนับสนุนผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมอาหารกลุ่ม Food Innovation Network (FIN) ซึ่งเป็นกลุ่มของคนทำงานเพื่อสรรค์สร้างผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปแนวใหม่ ด้วยการนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านอาหารมาพัฒนาผลิตภัณฑ์เดิมให้มีรสชาติดี สะอาด ปลอดภัย สะดวกต่อการบริโภค มีระบบและกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานเทียบเท่าระดับสากล และมีต้นทุนต่ำ โดยมีโครงการวิจัยที่สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารที่มีศักยภาพในเชิงพาณิชย์จำนวนทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 50 ผลิตภัณฑ์ มาจัดแสดงภายในงาน อาทิเช่น แครกเกอร์ทุเรียน บราวนี่แครกเกอร์ น้ำทุเรียนพร้อมดื่ม น้ำเต้าหู้โทฟุซัง เป็นต้น สามารถก้าวข้ามสู่การผลิตและจำหน่ายสินค้าอาหารแปรรูปในเชิงพาณิชย์ได้อย่างยั่งยืน สร้างโอกาสการเจรจาธุรกิจในงานแสดงสินค้า Thaifex 2015 – 2017 สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคมไม่น้อยกว่า 1,000 ล้านบาท

สำหรับงาน “Thaifex 2017 – World of Food ASIA 2017” ซึ่งจัดระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม – 4 มิถุนายน 2560 ณ ชาเลนเจอร์ 1-3 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมเพ็ค เมืองทองธานี จัดโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ร่วมด้วย หอการค้าไทย และโคโลญเมสเซ่ ประเทศเยอรมนี โดยดึงผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหารร่วมออกงานกว่า 2,000 ราย จาก 40 ประเทศทั่วโลก พร้อมผลักดันไทยเป็นศูนย์กลางการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมสำหรับอุตสาหกรรมอาหารโลก