knowledge.php
- A +

กิจกรรม

คอบช. จัดการประชุมชี้แจงกรอบวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2561

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.) เข้าร่วมในการจัดประชุมชี้แจงกรอบการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2561 จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร โดยได้รับเกียรติจาก พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดการประชุม และบรรยายพิเศษเรื่อง “ปฏิรูประบบวิจัย... ก้าวใหม่ มั่งคั่ง ยั่งยืน” และมีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมประชุมกว่า 1,600 คน

เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) อันได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย (สกว.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) (สพภ.) ได้ร่วมกันบริหารแผนงานแบบมุ่งเป้า ซึ่งมีเป้าหมายให้เกิดการใช้งบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัดของประเทศให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยร่วมกันจัดทำกรอบวิจัยรายประเด็นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์รายประเด็นเร่งด่วนของชาติระยะ 5 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยแห่งชาติ และนโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ งานวิจัยมุ่งเป้าฯ จึงสามารถแก้ไขปัญหาและขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกันมองเห็นภาพรวมของงานวิจัยได้ชัดเจน ไม่ซับซ้อน ทำให้ได้ผลงานวิจัยที่เป็นรูปธรรมและนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง

สำหรับในปีงบประมาณ 2561 เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) ได้ร่วมกันกำหนดกรอบการวิจัยเพื่อการรับข้อเสนอการวิจัย หลักเกณฑ์แนวทางในการขอรับทุน เพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และได้จัดการประชุมชี้แจงกรอบการวิจัย เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการรับข้อเสนอการวิจัยและกรอบการวิจัย รวมทั้งเป็นการทำความเข้าใจและให้ข้อมูลในการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยที่มีคุณภาพ สามารถผ่านเกณฑ์ที่เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) กำหนด

ทั้งนี้ เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) ได้กำหนดจัดการประชุมเพื่อชี้แจงกรอบการวิจัยในอีก 3 ภูมิภาค ได้แก่ 1) ภาคเหนือ ที่จังหวัดเชียงราย วันที่ 14 มิถุนายน 2560 2) ภาคใต้ ที่จังหวัดสงขลา วันที่ 20 มิถุนายน 2560 และ 3) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่จังหวัดขอนแก่น วันที่ 26 มิถุนายน 2560 เพื่อให้นักวิจัยในส่วนภูมิภาคได้รับข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึง พร้อมทั้งทราบถึงการประกาศรับข้อเสนอการวิจัยจากหน่วยงาน วิจัยต่างๆ ผ่านช่องทางเดียวกันคือ ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (National Research Management System : NRMS) ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2560 ถึงวันที่ 27 กรกฎาคม 2560

ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ http://parb.nrct.go.th/thai/seminar.php และทางโทรสาร 02-579-2284 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองบริหารและงบประมาณการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ โทรศัพท์ 02-561-2445 ต่อ 412,413