knowledge.php
- A +

กิจกรรม

สวก. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “แนวทางการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560”

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2560 สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “แนวทางการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560” ให้กับบุคลากรภายในของ สวก. เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง อย่างถูกต้อง ตามหลักพรบ.จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ณ ห้องแคทลียา 1 โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กทม. โดยมี นางสาวกุลวรา โชติพันธุ์โสภณ รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม และ ได้รับเกียรติจาก นายมนูญ ปานอุทัย หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ อาคาร และสถานที่ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) มาเป็นวิทยากรในการอบรม