โครงการฝึกอบรม

ลำดับ ชื่อหลักสูตร จำนวน วันที่ปิดรับสมัคร ระยะเวลาในการอบรม สถานะ ดูรายละเอียด
1 หลักสูตร เทคนิคการเขียนผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ รุ่นที่ 6 30 25 พฤศจิกายน 2562 12-13 ธันวาคม 2562 เปิดรับสมัคร

โครงการฝึกอบรม

ประกาศรายชื่อ

2 หลักสูตร ประกันคุณภาพผลทดสอบตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 เพื่อการยกระดับงานวิจัย 40 16 ตุลาคม 2562 24-25 ตุลาคม 2562 ปิดรับสมัคร

โครงการฝึกอบรม

ประกาศรายชื่อ

3 หลักสูตร เครือข่ายผู้บริหารงานวิจัย รุ่นที่ 2 25 15 ตุลาคม 2562 ระหว่างวันที่ 4-6 พฤศจิกายน และ 25-29 พฤศจิกายน 2562 ปิดรับสมัคร

โครงการฝึกอบรม

ประกาศรายชื่อ