ทุนการศึกษา

โครงการทุนปริญญาเอกเฉลิมพระเกียรติทรงครองราชย์ 70 ปี 
ทุน สวก.

ทุนปริญญาเอกเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ประจำปี 2558