โครงการฝึกอบรม

คิดอย่างสร้างสรรค์ เพื่อสร้างนวัตกรรมสู่ Thailand 4.0
- รายละเอียดโครงการและใบสมัคร 
- ประกาศรายชื่อผู้สมัครโครงการฝึกอบรม


หลักสูตร กฎหมายคุ้มครองพันธุ์พืชในปัจจุบันกับทิศทางงานวิจัยในอนาคต

- รายละเอียดโครงการและใบสมัคร 
-แผนที่จัดงาน


หลักสูตร นักบริหารงานวิจัย รุ่นที่ 3
(รับจำนวนจำกัด)
โครงการฝึกอบรม หลักสูตร นักบริหารงานวิจัย รุ่นที่ 3 
ใบสมัคร 
- ประกาศรายชื่อผู้สิทธิเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารงานวิจัย

 
หลักสูตร การประเมินผลโครงการสำหรับนักวิจัย (ปิดรับสมัคร)
รายละเอียดโครงการ  

หลักสูตร พัฒนาผู้จัดการงานวิจัย รุ่นที่ 10-13 
- รายละเอียดโครงการ  
- กำหนดการฝึกอบรม พัฒนาผู้จัดการงานวิจัย  รุ่นที่ 11
- กำหนดการฝึกอบรม พัฒนาผู้จัดการงานวิจัย  รุ่นที่ 12
- กำหนดการฝึกอบรม พัฒนาผู้จัดการงานวิจัย  รุ่นที่ 13
- ประกาศรายชื่อสมัครฝึกอบรม หลักสูตร พัฒนาผู้จัดการงานวิจัย รุ่นที่ 11
- ประกาศรายชื่อสมัครฝึกอบรม หลักสูตร พัฒนาผู้จัดการงานวิจัย รุ่นที่ 12
- ประกาศรายชื่อสมัครฝึกอบรม หลักสูตร พัฒนาผู้จัดการงานวิจัย รุ่นที่ 13
หลักสูตร การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยไม่ยากอย่างที่คิด 
รายละเอียดโครงการ  

หลักสูตร การประเมินผลโครงการสำหรับนักวิจัย 
รายละเอียดโครงการ  

หลักสูตร การคิดเชิงระบบ (system thinking) เพื่อการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย รุ่นที่ 6 (เต็มแล้ว)
รายละเอียดโครงการ  

หลักสูตร เทคนิคการเขียนผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ รุ่นที่ 3
รายละเอียดโครงการ  

หลักสูตร เทคนิคการเขียนผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ รุ่นที่ 2  (เต็มแล้ว)
รายละเอียดโครงการ  

หลักสูตร การบริหารชุดโครงการวิจัย รุ่นที่ 6
รายละเอียดโครงการ  

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับนักวิจัย รุ่นที่ 2 

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม หลักสูตรนักบริหารงานวิจัย รุ่นที่ 2  

หลักสูตร เทคนิคการเขียนโครงร่างงานวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุน การเขียนรายงานการวิจัย และการเขียนผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ 
รายละเอียดโครงการ 

หลักสูตร นักบริหารงานวิจัย รุ่นที่ 2 
- รายละเอียดโครงการ 
- แบบฟอร์มการสมัคร  

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม หลักสูตรพัฒนาผู้จัดการงานวิจัย รุ่นที่ 6-9 
- รายชื่อรุ่นที่ 6
รายชื่อรุ่นที่ 7
- รายชื่อรุ่นที่ 8
รายชื่อรุ่นที่ 9

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม หลักสูตรการประเมินผลโครงการสำหรับนักวิจัย รุ่นที่ 3-5 
รายชื่อรุ่นที่ 3
รายชื่อรุ่นที่ 4
รายชื่อรุ่นที่ 5

หลักสูตร พัฒนาผู้จัดการงานวิจัย รุ่นที่ 6-9 (ปิดรับสมัคร)
รายละเอียดโครงการและแบบฟอร์มการสมัคร  


หลักสูตร เทคนิคการนำเสนอผลงานวิจัยอย่างมืออาชีพ รุ่นที่ 3
รายละเอียดโครงการและแบบฟอร์มการสมัคร 

หลักสูตร เทคนิคการนำเสนอผลงานวิจัยอย่างมืออาชีพ รุ่นที่ 2
รายละเอียดโครงการและแบบฟอร์มการสมัคร 

หลักสูตร การประเมินผลโครงการสำหรับนักวิจัย รุ่นที่ 3-5  (ปิดรับสมัคร)
รายละเอียดโครงการและแบบฟอร์มการสมัคร 

หลักสูตร การคิดเชิงระบบ (Systems Thinking) เพื่อการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย รุ่นที่ 5 
รายละเอียดโครงการและแบบฟอร์มการสมัคร 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร ภาษาอังกฤษสำหรับนักวิจัย รุ่นที่ 1 

หลักสูตร การบริหารชุดโครงการวิจัย รุ่นที่ 5 
รายละเอียดโครงการและแบบฟอร์มการสมัคร 

หลักสูตร การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยไม่ยากอย่างที่คิด รุ่นที่ 4 
รายละเอียดโครงการและแบบฟอร์มการสมัคร 

หลักสูตร พัฒนาผู้จัดการงานวิจัย รุ่นที่ 3-5 
รายละเอียดโครงการและแบบฟอร์มการสมัคร 

หลักสูตร นักบริหารงานวิจัย รุ่นที่ 1 
รายละเอียดโครงการและแบบฟอร์มการสมัคร 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารงานวิจัย รุ่นที่ 1  
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารงานวิจัย รุ่นที่ 1 (เพิ่มเติม) 

หลักสูตร การประเมินผลโครงการสำหรับนักวิจัย รุ่นที่ 2 
รายละเอียดโครงการและแบบฟอร์มการสมัคร 

หลักสูตร การใช้สถิติสำหรับงานวิจัย รุ่นที่ 3 
รายละเอียดโครงการและแบบฟอร์มการสมัคร 

หลักสูตร Phylogenetics Tree Reconstruction รุ่นที่ 5 
รายละเอียดโครงการและแบบฟอร์มการสมัคร 

หลักสูตร เทคนิคการนำเสนอผลงานวิจัยอย่างมืออาชีพ
รายละเอียดโครงการและแบบฟอร์มการสมัคร 

หลักสูตร การคิดเชิงระบบ (Systems Thinking) เพื่อการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย รุ่นที่ 4
รายละเอียดโครงการและแบบฟอร์มการสมัคร 

หลักสูตร การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยไม่ยากอย่างที่คิด รุ่นที่ 3
รายละเอียดโครงการและแบบฟอร์มการสมัคร 

หลักสูตร การบริหารชุดโครงการวิจัย รุ่นที่ 4
รายละเอียดโครงการและแบบฟอร์มการสมัคร