ผลงานวิจัยเชิงพาณิชย์พร้อมใช้ กลุ่ม(พืชสวน/พืชไร่)