ผลงานวิจัยเชิงพาณิชย์พร้อมใช้ กลุ่ม(สัตว์เศรษฐกิจ)